همایش بین المللی حقوق ایران

معرفی مجلات حقوق


محورهای کنگره

  • حقوق خصوصی

1-    حقوق مدنی :

                       حقوق اشخاص

                       حقوق شخصیه

                        حقوق ارثیه

2-    حقوق اموال :

                       حقوق قراردادی

                        مسئولیت مدنی

3-    حقوق تجارت :

                        مشاغل تجاری

                       قراردادهای تجاری

                       شخص حقیقی تجاری ( تاجر)

                        موت تجاری ( ورشکستگی)

                       شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)

                        اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و ...)

                       

  • حقوق جزا

1-    حقوق جزای داخلی

 

1-1            حقوق جزای عمومی :

جرم

مسئولیت کیفری

مجازات

 

1-2            حقوق جزای اختصاصی :

جرائم علیه اشخاص

جرائم علیه اموال

جرائم علیه امنیت

2-    حقوق جزای خارجی

 

2-1 حقوق جزای فرا ملی

2-2 حقوق کیفری بین الملل

3-    علوم مُعین

 

3-1   علوم جرم یابی :

                                 پزشکی قانونی

                                    پلیس علمی

3-2  علوم جرم شناسی :

                                    روان شناسی کیفری

                                    جامعه شناسی کیفری

                                    زیست شناسی کیفری

3-3    کیفرشناسی :

                                    علم اداره زندان­ها

                                    روان شناسی قضائی

                                    روانپزشکی قانونی

  • حقوق عمومی

1-      حقوق اساسی :

 

       نظام­های حکومتی

       حقوق و آزادی­های فردی

       تفسیر قانون اساسی

 

 

2-      حقوق اداری :

 

            اعمال اداری

         قراردادهای اداری

3-      آئین دادرسی :

 

       آئین دادرسی مدنی

       آئین دادرسی کیفری

       آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)

      آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)

4-    حقوق ثبت

 

5-      حقوق کار :

 

     کارگر

     کارفرما

     مراجع حل اختلاف

 

6-      حقوق بانکی

 

7-    حقوق بیمه

 

  • حقوق بین الملل

1-    حقوق بین الملل عمومی :

 

              حقوق اساسی بین الملل

                                                 حقوق اداری بین الملل

         آئین دادرسی بین الملل

 

 

2-    حقوق بین الملل خصوصی

 

2-1 حقوق مدنی بین الملل :

                                                             تعارض قوانین

                         تعارض دادگاهها

                         تابعیت

2-2 حقوق تجارت بین الملل

  • حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )

1-      تاریخ حقوق

2-        جغرافیای حقوق ( نظامهای حقوقی)

3-      فلسفه حقوق

4-    جامعه شناسی حقوق

  • حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)

1-    اصول فقه :

     اصول لفظیه

اصول عملیه

تعارض ادله

                                       اجتهاد و تقلید

                                     منابع فقه

2-    متون فقه :

     عبادات

     عقود

     ایقاعات

     جزائیات

3-    قواعد فقه :

   قواعد فقه مدنی

 قواعد فقه کیفری

   قواعد فقه قضائی

پوستر کنگره

 

 
WebgozarAmar
عضویت در خبرنامه حقوق ایران

تماس با ما

021-36621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

 

 


مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران